Nhà màng có hai cửa sổ mái cố định cao 1.7m và 1.2m 

Liên hệ