Nhà màng có Hai cửa số mái cố định cao 1.7m và 1.2m 

Liên hệ