Hệ thống điều khiển và quản lý trang trại GrowSphere

Liên hệ

Quản lý tối đa 256 khu vực tưới, lên đến trên 100ha

Không giới hạn chương trình tưới và phân bón

Tích hợp phần mềm quản lý cây trồng Crop Advisor đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo trong quá trình trồng trọt

Truyền tải và sử dụng dữ liệu, nâng cấp phần mềm qua hệ thống dữ liệu đám mây

Danh mục: