TRANSFER OF EFFICIENT TECHNOLOGY TO COFFEE, PEPPER AND EATING PLANT.

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI DỰ ÁN: Cung cấp, chuyển giao kỹ thuật.
CHỦ ĐẦU TƯ Ban Quản Lý Dự Án Cạnh Tranh Nông Nghiệp Lâm Đồng do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ
Điểm ĐIỂM: Tỉnh Lâm Đồng
QUY MÔ Thực hiện 1 năm.
MỤC ĐÍCH: Cung cấp và chuyển giao kỹ thuật quy trình ghi âm, phân tích cho cây cà phê.
Thực hiện xác thực: 10/10/2011
HOÀN THÀNH: 31/12/2012
CHI TIẾT DỰ ÁN:
Cung cấp hệ thống nhỏ giọt cho 6 hecta cà phê.
Move the streamer process and parsing the information through the training program, the start up the, hội thảo tổng hợp.

Project Image